30 Απριλίου 2008

Μείωση ωραρίου εργασίας σε εκπαιδευτικούς που έχουν και συντηρούν παιδιά ή γονείς με αναπηρία άνω του 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100%
Με βάση το άρθρο 16 παρ. 4 & 5 του Νόμου 2527/1997 (ΦΕΚ 206Α ) και το άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 193/Τ998 (ΦΕΚ 84Α) πρoβλέπεται ρητά η «μείωση του ωραρίου εργασίας, κατά μία (1) ώρα ημερησίως στα άτομα που έχουν παιδιά ή γονείς με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν». Επιπλέον με το άρθρο 8 παρ. 3 του Νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9Α) η παραπάνω διάταξη «εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή».
Σύμφωνα όμως με καταγγελίες εκπαιδευτικών αλλά και συνδικαλιστικών φορέων, όπως ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ», διαπιστώνεται ότι Διευθυντές και προϊστάμενοι εκπαίδευσης, αρνούνται να εγκρίνουν τις αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

πηγή: http://www.alfavita.grΔεν υπάρχουν σχόλια: